داده نمایی اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال 1397

توضیحات
فایل : 16169.pdf 16169.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : بودجه، داده نمایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید محمدحسین فاطمی /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /