برآورد خط فقر 6 ماهه نخست سال 1397

توضیحات
فایل : 16175.pdf 16175.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تورم، تورم فقرا، خط فقر

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای آرین شهبازیان / آقای محمدرضا عبداللهی / آقای مجید عینیان / خانم زهرا کاویانی /
ناظر علمی : آقای سیدعلی روحانی /