اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری»

توضیحات
فایل : 16088.pdf 16088.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات کشوری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : خانم پریسا علیزاده / آقای حسین افشین /
اظهارنظر کننده : آقای مهدی فقیهی / آقای ابوالفضل درویشوند /