بررسی وضعیت و الزامات قانونی تبلیغات تجاری مقایسه ای

توضیحات
فایل : 16173.pdf 16173.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : تبلیغات مقایسه ای، قانون

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم اکرم آقا محمدی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
متقاضی : کمیسیون فرهنگی /