وضعیت بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا طی هفت ماهه اول سال 1397

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بورس کالا، محصولات پتروشیمی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه میرجلیلی /
مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /