جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی

توضیحات
فایل : 16183.pdf 16183.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : روش حذف فرضی، صنعت پتروشیمی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه میرجلیلی / خانم سلاله توسلی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /