بررسی زیست فناوری دریا در کشورهای منتخب و سیاستگذاری این حوزه در ایران

توضیحات
فایل : 16186.pdf 16186.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : زیست فناوری دریا، سیاستگذاری، شیلات و آبزی پروری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سهیلا خردمندنیا /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /