اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال»

توضیحات
فایل : 16192.pdf 16192.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کنوانسیون ثبت ارقام گیاهی جدید (UPOV)

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سهیلا خردمندنیا /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
اظهارنظر کننده : آقای مهران برادران نصیری / آقای مهدی عبدالملکی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /