بررسی عملکرد صندوق ملی محیط زیست ایران و ارائه راهکارهای اجرایی در جهت تقویت این نهاد با نگاهی به تجربیات کشورهای منتخب

توضیحات
فایل : 16184.pdf 16184.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : صندوق ملی، محیط زیست

نقش ها

مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی /
تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی / خانم میترا چراغی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /