تحلیلی بر آستانه تاب آوری ملی در برابر تحریم های جدید

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آستانه تاب آوری، برجام، تحریم ها

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای بهادر غلامی /
همکاران : آقای مصطفی جهانبخش /
ناظر علمی : آقای مجید عباسی /