امکان سنجی تحقق اهداف گروه اقدام ایران با تأکید بر الزامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آمریکا، اقدام، ایران، برایان هوک، برجام، تحریم، جنگ، پمپئو

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی بغیری /
ناظر علمی : آقای مجید عباسی /