انتشار اطلاعات و دسترسی شهروندان به اطلاعات از منظر قوانین و مقررات

توضیحات
فایل : 16202.pdf 16202.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : انتشار آزاد اطلاعات، انتشار اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، قوانین، مقررات

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
تهیه و تدوین : آقای محمدامین فصیحی / آقای ابوالقاسم رجبی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / خانم پریسا علیزاده /