قابلیت سازی: رویکردی جدید به حل مسائل توسعه

توضیحات
فایل : 16213.pdf 16213.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : توسعه، قابلیت سازی، محیط نهادی، نهادگرایی

نقش ها

مترجم : آقای جعفر خیرخواهان /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری /