اقتصاد دیجیتال (1): ابعاد و ویژگی ها

توضیحات
فایل : 16210.pdf 16210.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : اقتصاد دیجیتال، تغییرات فناورانه، مدل های جدید کسب و کار، پرینتر سه بعدی

نقش ها

مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
تهیه و تدوین : آقای ابوالفضل باقری / آقای محمد موسی زاده / آقای محمد ادبی فیروزجایی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /