چشم انداز بازار جهانی نفت در سال 2019

توضیحات
فایل : 16209.pdf 16209.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بودجه، تقاضا، عرضه، میعانات گازی، نفت

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری / گروه کارشناسی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /