بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده

توضیحات
فایل : 16220.pdf 16220.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : بودجه برای شهروندان، بودجه برای مردم، بودجه به زبان ساده، لایحه بودجه سال 1398

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای توحید آتشبار /
همکاران : آقای ناصر یارمحمدیان / خانم عاطفه جلالی موسوی / آقای میثم پیله فروش /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /