ماهنامه تحلیلی انرژی (18) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16215.pdf 16215.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : زغال سنگ، فراورده های نفتی، نفت، نفت شیل

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : آقای وحید محمدی / گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /