اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران» 1. کلیات

توضیحات
فایل : 16230.pdf 16230.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اشتغال، بیکاری، سیاست های حمایتی، شاغلان فقیر

نقش ها

تهیه شده : خانم فاطمه عزیزخانی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا عبداللهی / آقای سیدعلی روحانی / آقای موسی شهبازی غیاثی /
متقاضی : کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی /
همکاران : آقای یاسر باقری / آقای محمد جواهری طهرانی /