بررسی آخرین وضعیت آب شرب در کشور از جنبه های مختلف

توضیحات
فایل : 16231.pdf 16231.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آب به حساب نیامده، آب شرب، بخش آب، تنش آب شرب، شرکت‏های آب و فاضلاب

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی مظاهری / خانم نرجس السادات عبدالمنافی /
مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /