بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 11. افزایش پنجاه درصدی میزان جزاهای نقدی قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ردیف نخست جدول شماره 16 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور)

توضیحات
فایل : 16237.pdf 16237.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی