بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 13. بخش مسکن و شهرسازی

توضیحات
فایل : 16239.pdf 16239.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : اعتبارات، لایحه بودجه، مسکن و شهرسازی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی فرنام / خانم سارا حمیدپور /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /