بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 19. نهادهای دینی و تبلیغی

توضیحات
فایل : 16244.pdf 16244.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : دین و مذهب، قانون بودجه سال 1397، لایحه بودجه سال 1398، نهادهای دینی و تبلیغی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای رضا مستمع /
اظهارنظر کننده : آقای اسماعیل فراهانی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای کرم الله دانش فرد /
متقاضی : کمیسیون تلفیق /