بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 21. بخش آموزش و پرورش

توضیحات
فایل : 16256.pdf 16256.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : بودجه، لایحه بودجه 1398، مالیه آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات / خانم فرحناز حسام /
ناظر علمی : آقای کرم الله دانش فرد / آقای محمدرضا مالکی /
متقاضی : کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری /