بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 23. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری

توضیحات
فایل : 16255.pdf 16255.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : بودجه، نواحی روستایی و عشایری، کارآفرینی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حجت ورمزیاری / آقای بهروز رازانی / آقای محسن بابایی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /