بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 39. درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

توضیحات
فایل : 16259.pdf 16259.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : لایحه بودجه 1398، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی / آقای محسن بنار / آقای حسن پوراسماعیل /
اشخاص حقوقی : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / خانم پریسا علیزاده /
اظهارنظر کننده : آقای محمدتقی فیاضی /