لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 38. بخش نفت

توضیحات
فایل : 16258.pdf 16258.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بودجه 1398، بودجه1397، شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی، لایحه، میعانات گازی، نفت، گاز طبیعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای میثم پیله فروش / خانم مهدخت متین /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
اظهارنظر کننده : آقای ایرج مهرآزما / آقای محمدتقی فیاضی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
همکاران : آقای امیرسامان اقصاد /
متقاضی : کمیسیون تلفیق /