لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 29. بخش صنعت، معدن و پتروشیمی

توضیحات
فایل : 16245.pdf 16245.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بخش صنعت، معدن و پتروشیمی، لایحه بودجه 1398

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابراهیم مقصودی / آقای امید عطائی / خانم فاطمه میرجلیلی / آقای سعید شجاعی / آقای مهدی صادق احمدی /
مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری / آقای بابک بهادری /
اظهارنظر کننده : آقای محمدتقی فیاضی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
متقاضی : کمیسیون تلفیق /