بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 35. چشم انداز کلی بودجه فرهنگ

توضیحات
فایل : 16262.pdf 16262.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : بودجه، فرهنگ

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سینا کلهر / خانم نگار کریم پور /
همکاران : خانم ریحانه رحمانی پور / آقای رضا مستمع / خانم سمیه خزایی /
ناظر علمی : آقای کرم اله دانشفرد /
متقاضی : کمیسیون فرهنگی / کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /