بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 41. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

توضیحات
فایل : 16263.pdf 16263.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : صنایع دستی، قانون بودجه 1397، لایحه بودجه 1398، میراث فرهنگی، گردشگری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای شهاب طلایی شکری /
اظهارنظر کننده : آقای رضا مستمع / آقای صادق ستاری فرد /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای کرم اله دانشفرد /