بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 42.حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان

توضیحات
فایل : 16264.pdf 16264.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ، معاونت پژوهش های فرهنگی - اجتماعی

برچسب ها

فارسی : تربیت بدنی و ورزش، جوانان، لایحه بودجه 1398

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صادق ستاری فرد /
همکاران : خانم ریحانه رحمانی پور / آقای مهدی مرادی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای کرم اله دانشفرد /
متقاضی : کمیسیون فرهنگی /