بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 43. بخش بهداشت و درمان

توضیحات
فایل : 16269.pdf 16269.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم رهبری / آقای محمد بختیاری علی آباد /
همکاران : خانم سعیده علیدوست /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : کمیسیون بهداشت و درمان /