لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 34. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات
فایل : 16268.pdf 16268.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بودجه 1398، فناوری اطلاعات و ارتباطات، لایحه بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی / آقای محسن بنار / آقای عباس پورخصالیان / آقای حسن پوراسماعیل /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
اظهارنظر کننده : آقای محمدتقی فیاضی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / خانم پریسا علیزاده /