بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 49. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

توضیحات
فایل : 16274.pdf 16274.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : آموزش عالی، تحقیقات، فناوری، لایحه بودجه 1398

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای یوسف زراعت کیش / آقای احمد خدادادی / آقای احمد داوری / خانم مینا نوری /
ناظر علمی : آقای محمدرضا مالکی / آقای کرم اله دانشفرد /
همکاران : خانم فاطمه سبزعلی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات / کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری /