بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 47. بخش دولت الکترونیک

توضیحات
فایل : 16270.pdf 16270.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : دولت الکترونیک، لایحه بودجه 1398

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن پوراسماعیل / آقای ابوالقاسم رجبی / آقای محسن بنار /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / خانم پریسا علیزاده /
اظهارنظر کننده : آقای محمدتقی فیاضی /