بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 6. شفافیت بودجه

توضیحات
فایل : 16224.pdf 16224.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
همکاران : آقای سیدسجاد پادام / خانم مهتاب قراخانلو / آقای محمدحسین معماریان / خانم عاطفه جلالی موسوی / آقای سید محمدحسین فاطمی / آقای ناصر یارمحمدیان / آقای امیرحسین مهندسی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای داریوش ابوحمزه / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون تلفیق /