بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 62. تبصره «18»، بند «الف» (اشتغال)

توضیحات
فایل : 16295.pdf 16295.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اشتغال، بیکاری، لایحه بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه عزیزخانی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا عبداللهی / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای شاهین جوادی /