بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 9.داده نمایی مصارف بودجه

توضیحات
فایل : 16227.pdf 16227.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : امور و فصول بودجه، بودجه، داده نمای، دستگاه های اجرایی، شفافیت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید محمدحسین فاطمی / آقای مجید الماسی /
همکاران : آقای ناصر یارمحمدیان /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای داریوش ابوحمزه / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /