بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 64. الزامات بهبود محیط کسب وکار

توضیحات
فایل : 16279.pdf 16279.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بار مالیاتی، بدهی دولت، محیط مالی، محیط کسب و کار، پایداری مالی، کسری بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ایمان تهرانی /
ناظر علمی : آقای سیدعلی روحانی / آقای سیدامیر سیاح / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری /