بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 61. ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادات اصلاحی

توضیحات
فایل : 16284.pdf 16284.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : ارز ترجیحی، تورم، سیاست حمایتی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا کاویانی / آقای محمدرضا عبداللهی /
همکاران : آقای سیدمهدی بنی طبا / آقای علی حسین نبی زاده /
ناظر علمی : آقای سیدعلی روحانی / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیداحسان خاندوزی / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون تلفیق /