بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 5. منابع و مصارف جدول تبصره «14» ـ هدفمندسازی یارانه ها (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 16223.pdf 16223.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : حامل های انرژی، لایحه بودجه سال 1398، مصارف، هدفمندی یارانه ها

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدسجاد پادام / خانم سیده مریم موسوی / آقای سیدعباس پرهیزگاری / آقای حسین بیات /
همکاران : خانم زهرا جعفری / آقای محمدامین فصیحی /
مدیر مطالعه : آقای داریوش ابوحمزه / آقای فریدون اسعدی /
اظهارنظر کننده : آقای ایرج مهرآزما / آقای میثم پیله فروش / آقای محمدتقی فیاضی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای حسین افشین / آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /