بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 67. «الحاق یک بند به تبصره «7» معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی شرکت های مشمول ماده (141) قانون تجارت»

توضیحات
فایل : 16301.pdf 16301.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی