اظهارنظر کارشناسی در خصوص: «لایحه اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»

توضیحات
فایل : 16303.pdf 16303.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن