آسیب شناسی قانون مدیریت پسماند بر اساس مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای توسعه یافته (فرانسه، آمریکا، انگلستان و آلمان)

توضیحات
فایل : 16306.pdf 16306.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آسیب شناسی، قانون، پسماند

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی / خانم میترا چراغی /
مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
متقاضی : ریاست کمیسیون کشاورزی، آّب و منابع طبیعی /
ویراستار تخصصی : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /