بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 70. بودجه قوه قضائیه در سال 1398 با نگاه به تکالیف آن قوه در برنامه ششم توسعه

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : محمود رضایی / آقای مهدی عبدالملکی /
همکاران : آقای حامد ناظمی /
ناظر علمی : آقای احمد حکیم جوادی /
متقاضی : کمیسیون تلفیق /