آسیب شناسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان کشور

توضیحات
فایل : 16305.pdf 16305.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بازیافت، ساختمان، سیمان، صادرات، کلینکر

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای فرید نمازی / آقای مهدی بسطامی /
همکاران : آقای ابراهیم مقصودی /
مدیر مطالعه : آقای مهدی صادق احمدی / آقای بابک بهادری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /