گزارش نظارتی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 رقابت پذیری جهانی

توضیحات
فایل : 16315.pdf 16315.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : رقابت پذیری، شاخص، مجمع جهانی اقتصاد، محیط کسب وکار

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری /