اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور»

توضیحات
فایل : 16314.pdf 16314.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی