بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 71. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه

توضیحات
فایل : 16309.pdf 16309.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : برنامه ششم توسعه، بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید محسن علوی منش / خانم زهرا ذاکری /
ناظر علمی : آقای سیداحسان خاندوزی / آقای سیدعلی روحانی / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /