اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق دو تبصره به بند «ث» ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

توضیحات
فایل : 16312.pdf 16312.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین ، مطالعات سیاسی