ماهنامه تحلیلی انرژی (19) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16316.pdf 16316.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : آمریکا، فرآورده های نفتی، نااطمینانی های بازار جهانی نفت، نفت شیل

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
متقاضی : کمیسیون انرژی /